HOEZO, ZONNEWAL LANGS A35 IN DE WACHT

22 juli 2017 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

imageHOEZO, ZONNEWAL LANGS A35 IN DE WACHT?
Kunnen auto’s opeens vliegen, vraagt voormalig raadslid André Boersma uit Enschede zich af.
In de krant van donderdag 13 juli stond een artikel over waarom er nog niets is gebeurd met mijn voorstel om geluidsschermen langs de A35 te bedekken met zonnepanelen. Over mijn voorstel, dat vorig jaar door de gemeenteraad is overgenomen, is volgens wethouder Eelco Eerenberg de gemeente nog druk in gesprek met wegbeheerder Rijkswaterstaat. Hij stelt onder meer: “Wat als iemand met zijn auto tegen de zonnepanelen rijdt? Wie is er dan aansprakelijk voor de schade, de gemeente of Rijkswaterstaat.”

Hoezo zonnewal A35 in de wacht? Heeft dit college dan echt allemaal een bril nodig of willen ze gewoon niets doen met dit idee. In de motie staat toch echt op de geluidswallen, en alleen met Red Bull kun je vliegen. Hoe komt wethouder Eerenberg er dan bij dat er auto’s tegenaan kunnen rijden. Om u even mee te nemen met de strekking van deze motie is; ‘#053 wekt op’ is een programma over duurzaamheidambitie van Enschede. Om daar aan mee te denken, kwam ik op het idee om op de geluidswallen langs de A35 en N35 zonnepanelen te plaatsen. Dat heeft dan een tweeledig doel, opwekken van stroom en vermindering van de geluidshinder achter deze wal. In 2016 nam het college dit idee over, maar nu zijn er problemen met auto’s die kunnen vliegen en er tegenaan kunnen botsen. Jammer gemeente Enschede dat u zo’n breed gedragen idee op de plank legt de denkt dat het plaatsen van zonnepanelen op de Es wel draagvlak heeft binnen uw burgers.
André Boersma Read Full Post

Zonnepanelen langs A35/N35 als geluidsscherm en energiebron

16 juli 2016 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

imageZonnepanelen langs A35/N35 als geluidsscherm en energiebron

door Laurens van der Velde op 13 juli 2016

Bewoners van de wijken Boswinkel, Ruwenbos, Stroinkslanden en Diekman Es ondervinden in toenemende mate geluidsoverlast van het verkeer op de A35/N35. De verkeersintensiteit op deze weg zal de komende jaren naar verwachting stijgen en daarmee ook de geluidsoverlast. Verhogen of plaatsen van geluidsschermen en geluidswallen is kostbaar en ligt niet voor de hand.

Op de Motiemarkt, voorafgaand aan de behandeling van de Zomernota, werd het idee aangedragen om zonnepanelen te plaatsen. Die kunnen het geluid weren en gelijkertijd op duurzame wijze energie opwekken. Twee vliegen in één klap. Een innovatief ontwerp zou mogelijk subsidie kunnen krijgen en door deelname van partners gerealiseerd kunnen worden. Er zou ruimte geboden kunnen worden aan inwoners uit de omgeving of aan andere Enschedeërs om de panelen voor opwekken van energie te benutten.

De PvdA vind dit een goed idee. Het is een experiment waard. Bovendien kan het bijdragen aan verduurzaming van onze stad. Daar zijn nog wel een paar slagen in te maken, vinden wij. We hebben het idee vertaald in de motie geluidsschermen/zonnepanelen A35/N35, die we hebben ingediend bij de behandeling van de Zomernota op 11 juli. De motie hoefde niet eens in stemming te komen, want het college nam die meteen over. Zo krijgt een goed idee van burgers uitwerking in de aanpak van de gemeente. We wachten de resultaten af.

Zonnepanelen als geluidsschermen langs de A35/N35. Duurzame energie opwekken en minder geluidsoverlast voor bewoners in de omgeving. Twee vliegen in één klap. Het idee komt uit de Motiemarkt. De PvdA maakte er een motie van bij de Zomernota. Het college vind dit ook een goed plan, want het nam de motie over. Een innovatieve stap op weg naar een duurzamer Enschede!

Cromhoffsbeek maakt eind aan wateroverlast in de wijk

14 juli 2016 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

imageCromhoffsbeek maakt eind aan wateroverlast in de wijk
ENSCHEDE
Nieuwe beek voorkomt dat regenwater de stad instroomt
Afbeelding artikel
Via een duiker stroomt het water vanaf het Cromhoffpark richting de Zweringsbeek en uiteindelijk naar het Twentekanaal.
De nieuwe waterstroom die door de buurt Cromhoffsbleek in de Zuiderval loopt is klaar. Vandaag opent verantwoordelijk wethouder Jeroen Hatenboer het waterproject. Hij zet de sluis open. Met het waterproject, dat deels is gefinancieerd door het waterschap Vechtstromen, komt een einde aan de wateroverlast voor de buurtbewoners in de wijk, veroorzaakt door heftige regenbuien en een hoog grondwaterpeil.

Het overtollige hemelwater stroomt vanaf nu uit de omliggende woonwijken naar de Cromhoffsbeek via de Zweringsbeek naar het Twentekanaal. In totaal duurden de werkzaamheden in de Zuiderval om de verschillende stroomgebieden op elkaar aan te sluiten maar liefst veertien jaar. Daarnaast is achter het oude Wegenerpand in het Cromhoffpark ook een bergingsvijver aangelegd. Als het heel hard regent, kan het water daar worden opgevangen. Daarmee neemt de druk op het riool af.

Het was een langlopend project, vertelt projectleider Jan Bult. “Maar het levert twee voordelen op. Ten eerste zal het grondwaterniveau, dat vrij hoog staat in dit gebied, dalen. En ten tweede zijn de kosten in vergelijking tot de aanleg en het onderhoud van een riolering lager.”

Maar er is nog een pluspuntje. De beek is niet alleen praktisch, de waterstroom en het groen eromheen geven ook een mooi beeld. “Een verrijking voor de mensen die er wonen”, zegt Bult. In de nabije toekomst moet het huidige Cromhoffpark veranderen in een wandelpark. Waar bewoners langs het water kunnen lopen. “Het is uit nood geboren en toch is het mooi”, meent Bult.

Met de bergingsvijver komt een einde aan de wateroverlast. In tegenstelling tot het rioolsysteem dat theoretisch gesproken een keer in de twee jaar mag overstromen, zal de vijver slechts eens in de vijftig tot honderd jaar buiten zijn kades gaan. “Ook zal het water niet de weg op stromen, doordat een grote duiker is geplaatst die onder de weg doorloopt. Dit is dus veel veiliger.”

In het Cromhoffpark zijn de bleekvelden, waar bewoners in het verleden textiel in de zon lieten bleken, weer te herkennen. Ze dienen nu als buffer, mocht het water stijgen. De nieuwe Cromhoffsbeek slingert zich door de wijk Boswinkel, en zorgt ervoor dat het regenwater dat normaal gesproken de stad inloopt wordt ontkoppeld en wegstroomt via de beek. “De test met de regenbuien in juni is in elk geval goed doorstaan”, zegt Bult met een grijns.

 

image

SUSANNE TEN HAVE tctubantia

Eindelijk aanpak wateroverlast Wethouder Beverstraat

09 april 2016 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

Eindelijk aanpak wateroverlast Wethouder Beverstraat

door André Boersma op 4 april 2016

Al jaren is er bij zware regenval sprake van wateroverlast op de Wethouder Beversstraat. Regenwater dat uit de richting van de hoger gelegen Zuiderval komt, kan onvoldoende worden afgevoerd en zet de Wethouder Beversstraat blank, soms tot aan de Helenastraat. Met alle overlast van dien voor aanwonenden.

Door de bebouwing rond de Zuiderval en de Wethouder Beversstraat, waardoor de natuurlijke afvloeiing via de weilanden is verdwenen, is het probleem alleen maar groter geworden.

In de laatste vergadering van de stadsdeelcommissie West waar ik als raadslid aanwezig was, in 2014, heb ik aandacht gevraagd voor dit probleem. De aanleg van een soort wadi in de open ruimte tussen de gebouwen van Livio en het ROC van Twente zou oplossing kunnen bieden. Het water kan daar worden opgevangen en vervolgens worden afgevoerd naar de Boswinkelvijver bij de Zuid Hollandlaan. Ook het overtollige water van de nieuwbouwwijk Kotmanpark kan via deze weg afvloeien.

Het heeft even geduurd, maar de plannen zijn uitgewerkt en krijgen nu concrete vorm. Enkele weken geleden is begonnen met de aanleg van de wadi en het verleggen van kabels. Hopelijk behoort de wateroverlast straks tot het verleden.

Soms moet je geduld hebben en zie je ruim na je vertrek uit de gemeenteraad alsnog het effect van je inbreng!

 

Verfraaiing geluidsschermen RW 35

09 april 2016 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet


imageVerfraaiing geluidsschermen RW 35

door André Boersma op 4 april 2016

In de vorige gemeenteraadsperiode heb ik mij vanuit de fractie sterk gemaakt voor verfraaiing van de fietstunnels onder de RW 35 en de Westerval. Die zaten vol graffiti en werden door veel mensen als sociaal onveilig beschouwd.
Kunstenaars maakten samen met jongeren uit omliggende wijken mooie schilderingen in de tunnels en de verlichting werd opgeknapt. Je fietst er nu met plezier doorheen.

We wilden ook graag de geluidsschermen en betonwanden bij de fietstunnels opgeknapt zien. Die maken nog altijd een haveloze indruk met groene uitslag en graffiti. Het probleem was dat Rijkswaterstaat, eigenaar van de schermen, hieraan medewerking moest verlenen en daar eerst niet zo veel oren naar had.

Op 11 november 2014 diende de PvdA de motie verfraaiing omgeving fietstunnels in. Deze droeg het college van B&W op om samen met Rijkswaterstaat te komen tot mogelijkheden om de geluidsschermen en wanden nabij de fietstunnels in de RW 35 te kunnen beschilderen aan de vanaf de fietspaden zichtbare zijde. De motie werd door de hele gemeenteraad gesteund.

Onlangs is in maart eindelijk alles rond gekomen. TETEM Kunstruimte heeft in een bijeenkomst op 29 maart bekendheid gegeven aan het project waarop kunstenaars kunnen inschrijven. In een presentatie zal bekend worden gemaakt wie welke tunnels en schermen mogen beschilderen. Een aantal jongeren heeft al medewerking toegezegd aan de jongerenwerkers van welzijnsinstelling Alifa, die het project begeleiden. Een mooi resultaat! Nu komt de uitvoering. Van 6 tot 22 juni vindt het werk plaats. De opening is in augustus, na de vakantieperiode.

De schilderingen in de tunnels hebben als resultaat dat ze veiliger zijn en niet meer vol zitten met wilde graffiti. Ik hoop dat de betonwanden en schermen dit effect straks nog versterken.

Er komt nog meer. De gemeente heeft nu ook de Prinsessetunnel en de fietstunnel onder het spoor bij de Lenteweg op het oog voor verfraaiing, mede uit een oogpunt van veiligheid. Zo wordt Enschede een stuk leuker met kunst.

Politiek toneelstuk Enschede; mogelijk zwembad dicht

26 januari 2016 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

Politiek toneelstuk Enschede; mogelijk zwembad dicht
maandag, 25 januari 2016 20:16
Enschede – Zelden werd in de raadszaal van Enschede zo openlijk een toneelstuk opgevoerd als hedenavond met in de hoofdrollen de fractievoorzitters Van den Berg van BBE en Diepenmaat van de VVD. De eerste stelde een vraag en de tweede zei dat hij wist dat die zou komen. Diepenmaat: “De vraag was me bekend.” Van den Berg: “Het is altijd goed in deze setting bevestiging te krijgen.” BBE en VVD zijn met de overige coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie vurige voorstanders van het instellen van een Sportbedrijf. Volgens wethouder Van Houdt is de achterliggende gedachte om de sporters centraal te stellen. Er moet overigens 990.000 worden bezuinigd vanwege een structureel tekort, maar dat is niet de reden voor het oprichten van een Sportbedrijf, aldus de wethouder, maar wel een extra aanleiding.De kans lijkt groot dat een zwembad moet worden afgestoten, want er stroomt veel “ongedekt zwemwater” in de kreken van de gemeentelijke begroting. De coalitie maakte in het raadsdebat duidelijk dat sportclubs niet de dupe worden van tekorten bij de gemeentelijk zwembaden, te weten Het Slagman in Noord en Aquadrome in Zuid. Vooral de PvdA ligt dit zwaar op de maag, zo bleek uit de opmerkingen van woordvoerder Ornek. En dat ontlokte fractiechef Van den Berg van BBE de smalende reactie dat de tekorten zijn veroorzaakt door de PvdA die immers (voormalig wethouder Van Hees) koste wat het kost een buitenbad bij Aquadrome te realiseren. En zijn collega-raadslid/tonelist Diepenmaat bevestigde desgevraagd dat er kans is dat er vanwege tekorten inderdaad een zwembad zal worden gesloten.

Laatst aangepast op maandag, 25 januari 2016 23:06

PvdA tegen rammelend voorstel Sportbedrijf

15 januari 2016 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

PvdA tegen rammelend voorstel Sportbedrijf

door Cevdet Örnek op 15 januari 2016

Het college wil vanuit de visie op sport en de veranderende rol van de gemeente een andere aanpak en stroomlijning van activiteit rond sport in de stad. Het wil een centraal punt waar alle zaken die betrekking hebben op sporten in Enschede bij elkaar komen.

Daarvoor wil het college een Sportbedrijf Enschede BV oprichten, waarin de bestaande de NV Enschedese Zwembaden opgaat. Dat sportbedrijf krijgt vervolgens opdracht om uitvoering te geven aan het vastgestelde sportbeleid. Medewerkers van gemeente en zwembaden gaan over naar de nieuwe organisatie.

De PvdA heeft al eerder kritiek geuit op het voorstel. Het is zoals vaker met voorstellen van dit college: de gemeenteraad moet iets besluiten met allerlei losse eindjes. Hoe die aan elkaar worden geknoopt zien we later wel, in aparte voorstellen. Een bestuurlijke fuik, want het besluit is genomen en je kunt niet meer terug als de uitvoering tot problemen leidt.

Het voorstel Sportbedrijf is naar mening van de PvdA onvoldoende. De financiële gevolgen zijn onduidelijk en er zit een bezuiniging van 9,9 ton achter. Hoe en waar die bezuiniging gaat landen is nog niet bekend. Het betekent mogelijk sluiting of afstoting van één van de zwembaden. Dat wordt allemaal nog uitgewerkt. De bezuiniging wordt al wel met het voorstel ingeboekt, dus hoe dan ook gaat die er komen. We weten als gemeenteraad dus niet wat ons daarover te wachten staat en nemen in feite ‘blind’ een besluit. Dat kan ook gevolgen hebben voor medewerkers die overgaan naar de nieuwe organisatie.

Daarnaast hebben we vraagtekens bij de meerwaarde van het sportbedrijf voor de sportsector en het draagvlak bij de sportverenigingen. Er staan veel mooie woorden in het voorstel, maar wat worden de verenigingen er nou beter van en wat was er mis met de gemeentelijke uitvoering tot nu toe? Bij sportverenigingen horen we nogal wat scepsis.

In de vergadering van de Stedelijke raadscommissie op 11 januari hebben we onze bezwaren weer naar voren gebracht. Het college en de coalitiepartijen willen daar niet van horen. Bezwaren en twijfels worden weggewuifd.

Niet inhoudelijke afwegingen omtrent sport, maar het op afstand zetten van uitvoering en het realiseren van een bezuiniging lijken de centrale motivatie. Dat levert een rammelend voorstel op met onduidelijke gevolgen. Voor de PvdA is dit reden om bij de behandeling in de gemeenteraad tegen het voorstel te stemmen.

‘VS-missie beter af bij extern bureau’

01 januari 2016 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

‘VS-missie beter af bij extern bureau’

ENSCHEDE
Als de werkmissie naar de Amerikaanse zusterstad Palo Alto door de gemeente zelf was geregeld, dan was het een kostbare expeditie geworden. De 25.000 euro die het externe bureau Voyedge ontving voor het samenstellen van het reisprogramma voor de achttienkoppige delegatie uit Enschede, was dus geen weggegooid geld. Dat heeft voormalig PvdA-raadslid André Boersma van de gemeente te horen gekregen.

Boersma wilde meer weten over de hoge kosten (45.500 euro) van de reis voor burgemeester, wethouder, twee ambtenaren en ondernemers. Vooral het feit dat meer dan de helft bestemd was voor het bureau dat de reis regelde, baarde opzien.

Voyedge is gekozen vanwege goede ervaringen van eerdere colleges in 2005, 2007, 2009 en 2013, staat in het antwoord. ‘Doordat zij hierin veel meer expertise en routine hebben opgebouwd dan een gemeente ooit zou kunnen, kunnen zij veel efficiënter – en dus goedkoper – het programma voorbereiden en ontwikkelen.’ Bovendien krijgen de ondernemers die met de reis meegingen nog altijd advies en begeleiding bij de in de VS verworven inzichten.

De overige kosten worden gesplitst in reiskosten (15.00o euro) en verblijfskosten (5.500 euro) van de vier meegereisde vertegenwoordigers van de gemeente.

Het bezoek zou onder meer van belang zijn geweest voor de verdere ontwikkeling van Enschede tot ‘smart city’, waar technische ontwikkelingen maatschappelijke problemen oplossen.

Tctubantia “Wilco Louwes” 28 december 2015

PvdA fractie Enschede steunt FC Twente

05 december 2015 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

ENSCHEDE – De fractie van de PvdA riep vandaag haar leden bijeen, met de vraag of zij wel of niet moeten instemmen met het raadsvoorstel om geld te lenen aan FC Twente. Voor de partij ligt de kwestie gevoelig, omdat er fors is bezuinigd in onder andere de thuiszorg en de bibliotheek.
Alle partijleden waren het roerend met elkaar eens. FC Twente moet behouden blijven voor de stad. Volgens fractieleider Laurens van der Velde bereikt voetbal veel meer mensen en is de sociale cohesie onder voetbalsupporters groot. “Maar het is lastig om hier een prijskaartje aan te hangen”, aldus Van der Velde. Een trendbreuk voor de partij, dit schept verplichtingen en vraagt om een uitleg naar de achterban toe. Want hoe verkoop je deze financiële steun van 17 miljoen euro, terwijl flink is bezuinigd in de sector cultuur, zorg en welzijn?

Onder voorwaarden
De angst bestaat dat de Enschedese voetbalclub ondanks de gemeentelijke garantstelling alsnog over de kop gaat. Een eis die de PvdA inbrengt is dat FC Twente een breder sociale en maatschappelijk functie moet gaan uitdragen. De 4.000 kaarten die bij elke wedstrijd niet worden verkocht, zouden bijvoorbeeld aan minima voor 1 euro per stuk kunnen worden verkocht.

Wat de fractie aanstaande maandag gaat stemmen tijdens de stedelijke commissie is niet bekend. ‘We willen weten of de keuze voor de dit technische verhaal goed is, maar uit principiële keuze willen wij de club op deze manier steunen”, vertelt Arja die de aanjager is van deze ledenbijeenkomst.

Klokkenpas wordt mooier

05 december 2015 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

Klokkenpas wordt mooier
door André Boersma op 1 december 2015

In 2008 werd de Klokkenplas opnieuw ingericht. De wat rommelige parkeerplaats moest volgens de stedenbouwkundige visie een rustiek en economisch vitaal pleintje worden met het accent op hoogwaardige horeca en wonen.
Dat is niet helemaal gelukt. Groen, water en nieuwe bestrating hebben niet geleid tot het gezellige binnenstadsplein dat men voor ogen had. Het is nog steeds een parkeer- en bevoorradingsplein. De ruimte achter het stadhuis wordt door groepen jongeren gebruikt als hang- en ontmoetingsplek. Er is niet of nauwelijks sprake van economische vitaliteit en het uitzicht bestaat nog steeds vooral uit blinde wanden en lege plekken. Het plein wordt door velen ervaren als saai en sociaal onveilig, en daardoor als onaantrekkelijk.
Ik vind dat de Klokkenplas beter verdient en wel een levendige plek kan worden. Bij de motiemarkt op 26 oktober heb ik een plan ingediend om daarin initiatief te nemen.
Het plein is prima geschikt voor kleinschalige (cuturele) activiteiten. Een muziekkoepel, een expositieruimte voor (beginnend) kunstenaars en terrasjes zouden daaraan bij kunnen dragen. In overleg met eigenaren zijn er wellicht ook mogelijkheden om omliggende panden aan te pakken. Kunstencentrum Concordia wil wel meedoen en meedenken in aanvulling op hun eigen plan voor een levendige binnenstad.
De PvdA-fractie was bereid deze plannen op te nemen in een motie Impuls Klokkenplas bij de begrotingsbehandeling op 9 november. Daarin werd het college van B&W opgedragen om in overleg met alle betrokkenen de mogelijkheden te verkennen voor een impuls voor de Klokkenpas en daartoe een plan aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarbij moeten ook de mogelijkheden worden onderzocht voor aanvullende financiering voor uitvoering van plannen vanuit fondsen en crowdfunding.
Inmiddels bleek dat al wordt nagedacht over aanpak van de Klokkenplas. Het idee dat het plein een impuls nodig heeft is er al. De motie van de PvdA past in die plannen en werd door het college overgenomen. In de stadsdeelcommissie Centrum zal aan de orde komen hoe men het plein aan wil pakken.